Schuljahre 2012 - 2020


Kindergarten 2012 - 20141. KiGa Thum/Küttel
1. KiGa Freyenmuth
1. KiGa Azevedo 1. KiGa Kohli
2. KiGa Thum/Küttel 2. KiGa Freyenmuth
2. KiGa Azevedo
2. KiGa Kohli


Unterstufe 2014 - 2017


1. Klasse Herzog
1. Klasse Zwicky / Bohnenblust
EK Hungerbühler (2014 - 2015)
2. Klasse Herzog
2. Klasse Zwicky / Bohnenblust
EK Hungerbühler (2015 - 2016)
3. Klasse Herzog
3. Klasse Zwicky / Bohnenblust

 

Mittelstufe 2017- 2020

4. Klasse Hirschi
4. Klasse Lerch
5. Klasse Baumann
5. Klasse Scholz
6. Klasse Baumann
6. Klasse Scholz