Schuljahre 2010 - 2018


Kindergarten 2010 - 20121. KiGa Thum/Küttel
1. KiGa Freyenmuth
1. KiGa Azevedo
1. KiGa Kohli
2. KiGa Thum/Küttel 2. KiGa Freyenmuth 2. KiGa Azevedo
2. KiGa Kohli


Unterstufe 2012 - 2015


1. Klasse Schimmel / Sigg
1. Klasse Schwager / Eisenring
EK Lüem (2009 - 2010)
2. Klasse Schimmel / Sigg
2. Klasse Schwager / Eisenring
EK Lüem (2010 - 2011)
3. Klasse Sheikh / Sigg
3. Klasse Breitenmoser / Mathis

 

Mittelstufe 2015 - 2018

4.Klasse Wydler
4.Klasse Truniger
5.Klasse Massat
5.Klasse Lerch/ Truninger
6.Klasse Massat
6.Klasse Scholz