Schuljahre 2009 - 2017


Kindergarten 2009 - 20111. KiGa Thum/Küttel
1. KiGa Freyenmuth
1. KiGa Azevedo
1. KiGa Kohli
2. KiGa Thum/Küttel 2. KiGa Freyenmuth
2. KiGa Azevedo 2. KiGa Kohli


Unterstufe 2011 - 2014


1. Klasse Frischknecht
1. Klasse Zwicky/Bohnenblust
EK Lüem (2009 - 2010)
2. Klasse Frischknecht
2. Klasse Zwicky/Bohnenblust
EK Lüem (2010 - 2011)
3. Klasse Frischknecht
3. Klasse Zwicky/Bohnenblust

 

Mittelstufe 2014 - 2017

4. Klasse Eisenring
4. Klasse Müller
5. Klasse Eisenring 5. Klasse Müller
6. Klasse Eisenring 6. Klasse Müller